Nye strømmålere gir dyrere strøm for studentene

Ulik tolkning av et nasjonalt regelverk for energimåling gjør at studenter på Moholt studentby kan måtte betale mer for strømmen enn beboere i andre norske studentbyer.

Publisert

I forbindelse med at studentboligene på Moholt oppgraderes, krever nettselskapet Tensio at Sit skal installere individuelle strømmålere i hver enkelt hybel.

Sit har varslet at de vil måtte øke husleien for å dekke de ekstra kostnadene. Renoveringen på Moholt er det første prosjektet etter at Tensio endret praksis, som har påført studentsamskipnaden nye kostnader knyttet til prosjekteringen.

Saken ble klaget inn til Reguleringsmyndigheten for energi, RME. Tidligere i sommer kom de med varsel om et foreløpig vedtak etter å ha hatt saken til behandling siden april i fjor. RME ga Tensio medhold i at det pliktes å etablere individuell måling og avregning av boenhetene i henhold til dagens regelverk.

Sit benyttet seg av retten til å kommentere varselet før RME kunne fatte endelig vedtak. Den endelige avgjørelsen kom denne uken. Etaten gir fortsatt Tensio medhold i sin tolkning av forskriften.

– Strømregningen og husleien blir dyrere, uten at det vil gi noen merverdi for studentene. Det er en frustrerende sak for oss, for det er bare en ekstra kostnad, uten at det er til nytte for noen, forteller Arvid Eriksen Skjervik, prosjekt- og utviklingssjef i Sit bolig. Utfallet av saken har betydning for hvordan strømmålingen skal innordnes i studentsamskipnadens nybygg, og imange av deres fremtidige renoverings- og rehabiliteringsprosjekter. På sikt kan man forvente at det innføres strømmålere i en stor andel av studentsamskipnadens hybler.

GIKK DU GLIPP AV? Derfor stiger leieprisene i Trondheim

Hvorfor individuell måling?

Energiloven krever individuell strømmåling i alle boliger. Intensjonen i loven er tredelt. For det første skal beboerne ha mulighet til å påvirke sin egen strømregning og ha motivasjon til å redusere forbruket. Et annet prinsipp er at de som bruker strøm skal bidra til å betale for sin andel av strømnettet. I tillegg skal hver beboer stå fritt til å velge sin egen strømleverandør, noe som krever individuelle målere.

– Vi følger et nasjonalt regelverk som er veldig tydelig på hvem som skal ha individuell måling og når det kan tillates unntak. Vår tolkning er at det ikke kan åpnes for unntak i disse tilfellene her, sier kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem i Tensio til Under Dusken.

Tensio sier at de kun forholder seg til regelverket, og at de oppfordret studentsamskipnaden til å sende en klage til RME for å få en vurdering i saken.

Studentene tar regningen

Strømregningen er todelt: Én del for å bruke strøm, og én del for å bruke strømnettet. Den siste betaler man til netteier. I Trondheim er det nettselskapet Tensio som eier strømnettet. Nettleien består igjen av flere ledd, ett fastledd og ett effektledd, som avhenger av hvor mye strøm du bruker.

I klagen til RME viste Sit til at merkostnaden som følge av økt nettleie ville utgjøre mer enn 3400 kroner per beboer i året.

MOT INTENSJONEN: Arvid Eriksen Skjervik fra Sit Bolig tror ikke at studentene vil ha noen større mulighet til å påvirke sin egen strømregning med den nye ordningen

– Når det gjelder kostnadssiden, så er det ikke tvil om at individuell måling blir dyrere for studentene, men vi har brukt det handlingsrommet vi har, for å redusere ulempen for studentene. Da denne saken dukket opp, hadde vi et fastledd i nettleien på 2300 kroner i året, mens vi nå har kuttet det til 860 kroner for boligkategorier med lite og lav samtidig strømbruk, som det typisk er i en studenthybel, sier Eidem.

Samtidig understreker Eidem at alle strømbrukere bør være med på å ta sin del av kostnaden for strømnettet.

– Jo færre som er med å betale, jo dyrere blir det jo for dem som gjør det. Flest mulig skal være med på spleiselaget.

Sit har ikke gjort nye estimater på kostnaden etter reduksjonen i fastleddet, men opplyser om at det også er kommet andre endringer i tariffen, for eksempel i effektleddet, som kan være med på å gi dyrere leie.

FØLER DU DEG REBELSK? La oss lage litt bråk

Mener intensjonen ikke er oppfylt

Sit hevder at intensjonen med forskriften ikke blir ivaretatt med individuell strømmåling. Hyblene på Moholt har kun en panelovn, én LED-lampe og noen stikkontakter. Studentene vil dermed i praksis ha liten mulighet til å påvirke sin egen strømregning. Særlig siden mesteparten av energibruken, som kommer fra kjøkken og bad, uansett vil knyttes til én fellesmåler per bygg, der den enkeltes bidrag har liten virkning.

– Sånn det ligger an nå, vil mesteparten av strømregninga gå til netteier og ikke til strømselskapet, sier Skjervik

– Hvis vi skal oppnå intensjonen med forskriften, og hver student skal tegne eget abonnement, vil det bli en vesentlig økning av administrative kostnader for vår del.

Han forklarer at når en student flytter, vil abonnementet måtte overføres til Sit, noe som skaper mer arbeid for administrasjonen. Han sier også at det vil bli krevende å håndtere utvekslingsstudenter som ikke har norsk personnummer eller bankkonto.

– Løsningen vil bli at alle målerne blir stående på Sit og intensjonen om å gi større valgfrihet til sluttbrukerne forsvinner, sier Skjervik.

Han problematiserer også arealbruken til strømanlegget.

– I Moholt allé er det en nisje som var ment som garderobe, men som har måttet bli til strømskap. Her har man måttet fjerne en stor del av garderobeskapet og inngangspartiet for å få plass til strømmålerne. Det at vi bruker mer areal, erkjenner heller ikke Tensio som en kostnad. Om vi må bygge mer areal, er jo det en reell kostnad for oss.

RME mener at Sits argumentasjon rundt administrasjon og bruksarealer faller utenfor kostnadene Tensio skal vurdere.

– Det er de direkte ombyggings kostnadene forbundet med en omlegging fra fellesmåling til individuell måling og avregning som skal inngå i anslaget på merkostnader. Eventuelle indirekte kostnader skal ikke inngå. I henhold til regelverket er det nettselskapene som skal vurdere merkostnadene og om det er grunnlag for å tillate fellesmåling, skriver saksbehandler Fahad Jamil i RME i en epost til Under Dusken.

Fører til geografisk forskjellsbehandling

SPLEISELAG: Bengt Eidem fra Tensio mener alle strømbrukere bør være med på å ta kostnaden for strømnettet.

Andre netteiere har valgt å tolke regelverket annerledes. I Oslo har SiO fått dispensasjon fra nettselskapet Elvia, samtidig som Sit selv nettopp åpnet det nye Sundebygget i Ålesund med én måler for hele bygget. Til dette svarer Tensio:

– Det er ikke frivillig å følge reglene fra nasjonale myndigheter. I vårt høringssvar har vi bedt RME vurdere å klargjøre regelverket på området, slik at like tilfeller i større grad håndteres likt, uavhengig av hvor i landet problemstillingen dukker opp, sier Bengt Eidem.

RME utdyper hvorfor forskriften slår ulikt ut for studentene i Trondheim og Oslo.

– Regelverket skal følges i hele landet. Det kan imidlertid variere mellom nettselskapene hvordan de vurderer kostnadene med håndtering av kundeforhold ved overgang til individuell måling. Regelverket åpner for å tillate fellesmåling i tilfeller der administrasjonskostnadene for nettselskapet er store.

Elvia mener på generelt grunnlag at innføringen av strømmålere vil falle under disse unntaksbestemmelsene for både nye og gamle boligprosjekter. Tensio ser ikke for seg at kravet til individuelle strømmålere vil gjelde mindre hybelfellesskap.

– Det vil kunne være forskjell på hvordan et utleieforhold i et lite hus er. Om man bare er tre studenter som bor i en leilighet med hvert sitt rom, vil det neppe føre til at man skal montere strømmålere på alle rommene. Dette er spesielt relevant når det skal bygges nytt eller når man skal totalrehabilitere større eksisterende boligmasse.

LES OGSÅ: Studenter i Trondheim må betale mer for strøm enn andre steder i landet

Et utfordrende regelverk

RME åpner for å se nærmere på regelverket og hvordan det håndheves i praksis, men poengterer at det alltid vil være utfordrende å favne ulike tilfeller med ett enkelt lovverk. De mener at det viktigste er at intensjonene oppnås for de fleste forbrukere.

Sit må ta kostnaden med å oppgradere strømanlegget på Moholt, men siden byggene skal renoveres, kan Tensio se bort fra denne kostnaden når de skal vurdere om det er grunnlag for å etablere fellesmåling. RME begrunner dette med at kostnadene knyttet til strømmålerne uansett vil være en liten del av studentsamskipnadens totale kostnader. Den samfunnsøkonomiske nytten som oppnås ved å fordele nettleien på flere personer vil normalt utveie ulempene som påføres Sit.

Med økende strømpriser også i Trøndelag er kravet til individuell strømmåling et bidrag til at studentenes strømregning kan bli dyrere. Begge partene i saken problematiserer at regelverket tolkes forskjellig i ulike deler av landet. Også Trondheim bystyre og Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim tar til orde for at forskriftsendringer må til for å sikre likebehandling av studentsamskipnadene.

Selv om RME fattet vedtak denne uken, står Sit ved sin vurdering om at en forskriftsendring må til for å oppnå intensjonen med målerne.

LES OGSÅ: Velferdstinget vil at Sit skal bruker mer penger på studentene

Powered by Labrador CMS