ALTERNATIVET VAR TILBAKEBETALING: – Man kan sikkert si at det var litt luksus for å være et vanlig studentarrangement, men pengene hadde forsvunnet om de ikke ble brukt siden de hadde blitt øremerket dette arrangementet, forteller leder i Velferdstinget.
ALTERNATIVET VAR TILBAKEBETALING: – Man kan sikkert si at det var litt luksus for å være et vanlig studentarrangement, men pengene hadde forsvunnet om de ikke ble brukt siden de hadde blitt øremerket dette arrangementet, forteller leder i Velferdstinget.

Velferdstinget brukte 275 000 kroner på jubileumsfest

I forbindelse med 25-årsjubileet til Velferdstinget ble det arrangert en fest med 200 deltakere. Flere stiller seg kritiske til pengebruken.

Publisert Sist oppdatert

Lørdag 5. mars arrangerte Velferdstinget en stor fest på Scandic Nidelven. Det var rundt 200 deltakere på festen, deriblant tidligere studenter, ansatte fra Sit og representanter fra andre frivillige organisasjoner. Prisen for festen var på 275 000 kroner.

Under Dusken har snakket med en person tilknyttet studentdemokratiet, som sier det er problematisk at Velferdstinget har brukt så mye penger på et arrangement hvor det har vært et begrenset antall studenter. I tillegg påpeker vedkommende at det er knyttet en del utfordringer til fordelingen av midlene brukt til festen.

– Man har altså brukt mye penger på et arrangement hvor det har vært et begrenset antall studenter, forteller personen vi har snakket med.

Under Dusken har valgt å anonymisere kilden.

LES OGSÅ: Disse skal lede Samfundet

Lojalitetsforhold mellom Velferdstinget og Sit

I forbindelse med koronapandemien delte Kunnskapsdepartementet ut en del midler som skulle brukes på studenter.

– De resterende midlene fra den ene potten ble altså overført til Sit sånn at det kunne brukes på studentene. Velferdstinget søkte i ettertid Sit om å bruke disse midlene til jubileet, sier kilden.

Kilden mener at det er et generelt problem at Velferdstinget og Sit ikke er bevisste nok på hvor store midler de disponerer, og forholdet mellom dem. Personen vi har snakket med forteller at det er stor lojalitet mellom dem, der Velferdstinget og Sit er kontrollorgan for hverandre.

LES OGSÅ: Nye medlemmer til NTNU-styret er valgt

Velferdstinget har ansvaret for å fordele semesteravgiften, og kan dessuten uttale seg om hvordan Studentskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim skal prioritere.

– Det er problematisk fordi Velferdstinget har søkt om penger fra en organisasjon de delvis bestemmer reglementet for hvordan pengene skal bevilges, og utvist liten åpenhet om det, sier kilden.

Velferdstinget har altså arrangert et enormt gratis arrangement for de inviterte deltakerne. Under Dusken får i tillegg opplyst at de hadde leid inn en artist fra The Voice.

– Her har Velferdstinget hatt en fest med 200 deltakere hvor alle fikk gratis festmåltid og andre luksusting. Jeg vet for eksempel at de hadde leid inn en artist fra The Voice som opptrådte på arrangementet, sier kilden.

– Kan diskutere det moralske

Når det kommer til finansieringen av jubileet ble det brukt 125 000 kroner av semesteravgiften. Tildelingen av pengene som kom fra semesteravgiften, har vært en åpen prosess. Det ble vedtatt å gi penger fra semesteravgiften på et åpent møte i Velferdstinget før jul.

Som følge av pandemien fikk Velferdstinget også midler fra Kunnskapsdepartementet via Sit-systemet. Disse midlene ble gitt gjennom ulike tildelinger, med ulik grad av øremerking. På grunn av dette var det en del utfordringer knyttet til det å få brukt midlene på en god måte.

Det er her verdt å merke seg at dette ikke er penger som skulle gå til for eksempel psykisk helse eller andre studenttiltak. Pengene ble heller ikke brukt på alkohol.

– De har ikke gjort noe ulovlig sånn sett. Likevel kan man diskutere det moralske rundt det at en organisasjon som har som oppgave å ivareta og bedre velferdstilbudet til studentene, har brukt såpass store midler på en fest for en liten gruppe hvor mange ikke var studenter, sier kilden.

Kilden forteller videre at det er vanlig at linjeforeninger får støtte fra semesteravgiften til ball og andre ulike arrangementer. Slike studentarrangement får gjerne støtte til dekor og liknende. Fordi disse linjeforeningsarrangementene som regel hovedsakelig er finansiert gjennom billettinntekter, blir det vanskelig å skulle sammenligne et så stort arrangement som dette med et vanlig studentarrangement, mener kilden.

IKKE MENT Å VÆRE EN EKSKLUSIV FEST: Leder i Velferdstinget Ellinor Lindström sier det var viktig for dem at det var med så mange studenter som mulig.
IKKE MENT Å VÆRE EN EKSKLUSIV FEST: Leder i Velferdstinget Ellinor Lindström sier det var viktig for dem at det var med så mange studenter som mulig.

Leder Ellinor Lindström i Velferdstinget sier at det var et poeng at arrangementet ikke skulle være en eksklusiv fest for bare Velferdstinget internt, men at det var viktig for dem at de hadde med så mange studenter som mulig.

– Tanken var at vi skulle feire 25-års jubileet til Velferdstinget, og da var det naturlig at vi inviterte våre viktigste samarbeidspartnere. Trondheim kommune, Sit og NSO var invitert. Det samme var Organisasjon for norske fagskoler, Study Trondheim og flere andre. Det var også et mål at studentfrivilligheten skulle være representert på en god måte ,og at studentorganisasjonene skulle være til stede sier Lindström.

Lindström sier videre at de valgte å invitere fjorårets representanter siden det på grunn av pandemien ikke hadde blitt gjennomført noen sosiale arrangementer for dem.

Gjort i god tro

Leder Astrid Hilling for Studenttinget sier at hun er kjent med at noe av pengene Velferdstinget brukte på jubileumsfesten var midler som kom fra Kunnskapsdepartementet og fra semesteravgiften. Videre sier Hilling at de som eierorgan ikke har full innsikt i budsjettet, men at de har bedt om å få det.

– Fordi Velferdstinget kommenterer budsjettet til Sit, har Sit og Velferdstinget et maktforhold man må være bevisst. Dersom det er brukt midler til arrangementet som ikke er innenfor reglementet er dette svært kritikkverdig, sier Hilling.

Lindström forteller at Kunnskapsdepartementet hadde gitt tydelig beskjed om at de pengene som ikke ble brukt i 2021 skulle betales tilbake til Kunnskapsdepartementet. Sit ville heller at pengene skulle gå tilbake til studentene, og de valgte derfor å bevilge disse pengene til Velferdstinget.

Lindström understreker at dette var helt i slutten av 2021, og etter at 20 millioner hadde gått til lavterskel sosiale arrangementer, lønn av studenter, psykisk helse og så videre. Derfor synes Velferdstinget det var mer innafor å se om det var KD-midler som ikke skulle brukes på noe annet. Lindström presiserer at Velferdstinget ikke har vært med på å dele ut disse pengene.

– Så kan man spørre seg om man skulle vært kritisk til å ta i mot pengene da vi fikk de, men da vi fikk tilbudet, tok vi det i god tro om at Sit hadde gjort en god vurdering på dette, sier Lindström.

Større enn det som ble forespeilet

Astrid Hilling sier at Studenttinget var blant deltakerne på jubileet men at de ikke var klar over at noen av midlene kom fra Kunnskapsdepartementet. Hilling var til stede på møtet hvor det ble vedtatt å bruke penger fra semesteravgiften på jubileumsfesten. Hun sier at hun stilte spørsmål til pengebruken.

NOE ANNET EN FORESPEILET: Leder i Studenttinget Astrid Hilling sier hun var klar over at det skulle være et større arrangement, men visste ikke noe om rammene rundt budsjettet.
NOE ANNET EN FORESPEILET: Leder i Studenttinget Astrid Hilling sier hun var klar over at det skulle være et større arrangement, men visste ikke noe om rammene rundt budsjettet.

Hvis du stilte deg kritisk til beslutningen om å bruke penger av semesteravgiften til dette arrangementet, hvorfor deltok du likevel?

– Jeg stilte spørsmål til avgjørelsen om å bruke penger på seg selv, men forklaringen vi fikk om hvordan arrangementet skulle være var ganske annerledes enn slik den først ble framstilt.

Hilling forklarer videre at de fikk forespeilet en feiring som skulle feire Velferdstinget og frivilligheten, og ikke en eksklusiv fest hvor bare inviterte fikk delta. Hun sier at hun visste at det skulle være et arrangement med mange deltakere, men ikke noe om rammene rundt budsjettet eller omfanget av hvordan feiringen ble. Hun understreker at Studenttinget er kritiske til bruken av midlene som kom fra Kunnskapsdepartementet.

– Vi har ikke hatt noen rolle i verken planleggingen eller gjennomføringen av jubileumsfesten, men Studenttinget var observatører på møtet der Velferdstinget vedtok at 125 000 kroner fra semesteravgiften hvor det ble forespeilet et annet type arrangement.

På møtet i høst hvor det ble vedtatt å bruke penger fra semesteravgiften, var det Andreas Knudsen Sund som var leder for Studenttinget. På spørsmål om hvordan Studenttinget stilte seg på møtet da det ble vedtatt å bruke penger fra semesteravgiften, svarer han

– Jeg kan ikke huske at jeg sa noe. Jeg tror nok at jeg tenkte litt kritisk om det, men jeg tenker at det på mange måter er fra semesteravgiften at Velferdstinget får sin finansiering.

Knudsen Sund sier at siden det å ta penger fra semesteravgiften var en åpen prosess som ble vedtatt på et åpent møte, ser han ikke på det som kjernen av problemet.

– Problemet er heller det at det har blitt så mye mer midler enn det som ble forespeilet, og at de ikke har hatt en god og åpen prosess om denne oppskaleringen, sier Knudsen Sund.

Hilling sier at siden Velferdstinget sitter i arbeidsutvalget til Sit og kommenterer budsjettet, har Velferdstinget dermed også en innvirkning på regnskapet til Sit.

– Sit tjener på å ha et godt forhold til Velferdstinget når Velferdstinget skal velge representanter til Sit-styret. Det er derfor viktig å være bevisste på maktforholdet mellom dem, sier Hilling.

Pengene ville blitt tilbakebetalt om de ikke ble brukt

Lindström bekrefter at 125 000 kroner fra semesteravgiften ble brukt på jubileumsfesten, og at de gjennom Sit fikk bevilget 150 000 kroner fra Kunnskapsdepartementet.

– Velferdstinget blir finansiert av semesteravgiften, og vi har et budsjett som er ment for intern drift, arrangementer, kurs og liknende. Vi har respekt for semesteravgiften, og vi ville derfor ikke ta fra budsjettposter internt i Velferdstinget fra andre rammer, forklarer hun.

Da de skulle be om finansiering for arrangementet søkte Velferdstinget først Trivselsfondet, men fikk beskjed om at Trivselsfondet hadde sluttet å bevilge penger. Sit har deretter tatt en vurdering på at dette er riktig bruk av penger. Ettersom pengene fra Kunnskapsdepartementet var øremerket, kunne de ikke spares til 2022. Lindström utdyper at man kunne øremerke disse pengene slik at de kunne brukes i 2022. Sit valgte derfor å øremerke disse midlene til større prosjekter og arrangementer.

Lindström sier at jubileet var et arrangement som utviklet seg underveis i planleggingen. Da Velferdstinget vedtok en ramme på 125 000 kroner, var det før de hadde kommet skikkelig i gang med planleggingen, og man diskuterte forslag til gjennomføringen av jubileet. I starten var planen å slå sammen jubileum med julebord, men det viste seg å bli for kort tid til å planlegge.

– Tanken var først å ha et mindre arrangement for den rammen som hadde blitt satt, men da ble det veldig vanskelig å invitere eksterne studenter og organisasjoner. Det var dette som var motivasjonen for å få et større budsjett, sier Lindström.

Et luksusarrangement i studentfrivillighetens navn

Lindström sier at de ønsket at jubileet skulle være et fint arrangement, og at de hadde lyst til å gjøre litt stas på det.

– Så kan man sikkert si at det var litt luksus for å være et vanlig studentarrangement, men pengene hadde forsvunnet om de ikke ble brukt, siden de hadde blitt øremerket dette arrangementet.

Lindström sier at fokuset var å ha mest mulig studenter til underholdning. Hun bekrefter at de hadde en artist fra The Voice, en tidligere student fra HiST, men understreker at de andre underholdningsinnslagene var studenter fra NTNUI dans, Candiss og Omegaband.

Lindström innrømmer likevel at det hadde vært positivt å inkludere representantene i Velferdstinget mer i prosessen, og sier hun gjerne skulle gitt dem løpende informasjon.

– Når man ser seg i speilet, kunne man kanskje tatt noen avgjørelser annerledes, sier Lindström.

Lindström sier at Velferdstinget representerer mange utdanningsinstitusjoner og påvirker Sit på mange måter. Velferdstinget har blant annet råderett over semesteravgiften og kan komme med innspill til Sit sine budsjetter.

– Mye av jobben er å være studentstemmen i Sit, slik at de gjør jobben på best mulig måte for studenter. I situasjoner er det Velferdstingets rolle å være kritisk og stille spørsmål til hvordan Sit gjør ting. Men man kan ikke bare være kritisk, man må også samarbeide for at ting skal bli gjort på en god måte.

Lindström sier videre at Velferdstinget blir invitert på mange faste møter og holdes oppdatert på viktig drift.

– Sit er åpen for å dele mye med Velferdstinget, nettopp fordi vi har et grunnleggende godt samarbeid. Dette åpner opp for at Velferdstinget lettere kan være kritiske når det er nødvendig, sier Lindström.

For godt til å være sant?

Marita Uglem Remøy var deltaker på festen gjennom linjeforeningen Erudio. Hun forteller at Erudio var én av linjeforeningene som ble trukket ut til å delta, og at det var tre representanter fra Erudio til stede på jubileumsfesten.

GRATIS: Marita Uglem Remøy deltok på festen som medlem av linjeforeningen Erudio. Hun ble overrasket da det viste seg at alt var gratis.
GRATIS: Marita Uglem Remøy deltok på festen som medlem av linjeforeningen Erudio. Hun ble overrasket da det viste seg at alt var gratis.

Inntrykket hun fikk da hun kom inn i lokalet, var at det så veldig ordentlig og profesjonelt ut.

– Det var et ordentlig opplegg og var pyntet skikkelig fint. Forsknings- og høyere utdanningsministeren var til stede, og i tillegg var NTNUI dans og koret Candiss der og opptrådte, forteller Uglem Remøy.

Hun sier videre at hun tenkte over at dette var et arrangement som kostet penger, men sier at hun ikke reagerte noe på det der og da.

– Det var jo gratis inngang, hvor maten var inkludert. Jeg trodde først at vi skulle betale noe selv, og jeg visste ikke at det var gratis før en uke før jubileet. Det virket nesten som det var for godt til å være sant, fortsetter hun.

Uglem Remøy tror nok de hadde dratt på festen uansett, spesielt siden de var én av få linjeforeninger som fikk invitasjon.

– Det er veldig kultur for å dra på andre linjeforeningers ball og arrangement. Velferdstinget faller jo litt utenfor, men vi valgte likevel å sende noen, siden vi ble trukket ut til å delta.

– Det blir litt som å feire seg selv istedenfor studentfrivilligheten

Hun stiller seg likevel kritisk til at det ble brukt en så stor sum på arrangementet.

– Det er veldig problematisk at et fåtall skal få pengene istedenfor at de går til studentenes faktiske velferd. Det synes jeg ikke er rett bruk av penger. Velferdstinget gjør mye bra, men det blir litt som å feire seg selv istedenfor studentfrivilligheten.

Ifølge Uglem Remøy var det en del godt voksne til stede på festen, og som hun skjønte hadde tilknytning til Velferdstinget eller Sit.

Hun synes at forholdet mellom Velferdstinget og Sit burde komme enda tydeligere fram, da hun synes det er uklart for dem på utsiden hvordan forholdet mellom dem egentlig er.

– Det at de har et så tett forhold, gjør at de kan bruke penger på hverandre som gagner dem mer enn studentene. Hadde måten festen ble finansiert på vært tydeligere kommunisert, hadde vi stilt oss mer kritiske til selve arrangementet, avslutter hun.

Sit: – Viktig å bidra til frivilligheten

I en e-post til Under Dusken forteller nylig avtroppede styreleder Sofie Carlsen Bergstrøm i Sit at finansieringen av Velferdstingets jubileum innledningsvis var budsjettert med Velferdstingets eget budsjett. Detaljene rundt denne prioriteringen er noe Velferdstinget styrer selv, og ikke noe Sit har kjennskap eller innsikt i.

– Når det kommer til finansiering fra KD-midler, søkte Velferdstinget penger til sitt jubileum fra den søkbare potten som var øremerket studentfrivillighet og lavterskel tiltak gjennom Trivselsfondet, står det videre i e-posten.

Trivselsfondets tildelinger var avsluttet for denne potten, men siden det fremdeles var penger igjen, vurderte Sit søknader fra Velferdstinget til sitt jubileum, og til frivillighetsgallaen i Gjøvik – to arrangement som var planlagt gjennomført i 2022. Da forpliktelsene til disse arrangementene ble gjort i 2021, var tildelingen innenfor retningslinjene satt av Kunnskapdepartementet. Pengene tildelt Velferdstingets jubileum ble øremerket dette formålet, med en sum på 150 000 kroner.

Videre skriver Bergstrøm at de fleste i Velferdstinget gjør dette frivillig, og det å prioritere KD-midler til frivilligheten var dermed noe Sit prioriterte.

– For Sit er det viktig å bidra til studentfrivilligheten, inkludert å skape blest og god stemning rundt det å engasjere seg, og da vil økonomisk bistand gis til formål av ulik form og størrelse, skriver hun.

Sit mottok finansiering fra Kunnskapsdepartementet i tre tildelinger gjennom 2021. Først om lag 1,5 millioner som var øremerket lavterskel sosiale tiltak, deretter en større supplerende tildeling på 13,2 millioner kroner, og så enda en supplerende tildeling på 6,5 millioner kroner.

– Vi har fått gjort utrolig mye bra for studentene i Gjøvik, Ålesund og Trondheim med disse midlene. Det som var øremerket psykisk helsetilbud gikk uavkortet til psykisk helsetjeneste, og har bidratt til nyansettelser og frikjøp av studenter på venteliste.

Når det kommer til samarbeidet mellom Velferdstinget og Sit, er dette noe de jobber med hver dag, hele året. Sit ser dermed store fordeler med å ha et godt samarbeid mellom de som skal representere studentenes interesser i velferdssaker. Carlsen Bergstrøm skriver samtidig at de har et svært bevisst forhold til det at de er to forskjellige organisasjoner som må opprettholde en armlengdes avstand for å kunne spille hverandre gode.

– I flere saker har vi ulik tilnærming til hvordan vi skal løse saken, men vi jobber mot kompromiss der vi kan fordi vi har det samme målet: god studentvelferd i byene våre, og at studenter får en fantastisk studietid. Sammenlignet med andre studentsamskipnader i Norge er vi svært stolte av og fornøyde med slik vi samarbeider med vårt velferdsting, og det er noe vi ønsker å fortsette med, avslutter hun i e-posten.

Medlemmer av Studentmediene var til stede på festen. De har ikke vært medvirkende i denne saken.

Powered by Labrador CMS